Tiếng Việt

Việc Học Giáo Lý Công Giáo Của Các Trẻ Em Tại Phần Lan

Môn học giáo lý công giáo tại Phần Lan được trao ban ở trường và ở giáo xứ. Những em nào đã ghi danh vào môn học thì trước hết phải đăng ký vào sổ hộ của giáo xứ. Có tất cả tám giáo xứ. Nếu bạn không biết là phải đăng ký vào giáo xứ nào thì chúng tôi sẳn sàng hướng dẫn.

Môn học giáo lý công giáo tại trường theo đúng luật thì phải được sắp xếp ở tất cả những thành phố, mà trong đó các phụ huynh của ít nhất là 3 em học cấp bậc phổ thông đòi hỏi điều đó. Bạn có thể điều tra về tình trạng của thành phố nơi bạn ở từ nhà trường. Ở đây chúng tôi có danh sách các thành phố, mà trong đó chúng tôi chắc chắn biết là nơi nào có môn học giáo lý. Nếu bạn muốn thành lập một nhóm học mới, trở nên giáo lý viên, hoặc cần sự hỗ trợ trong cuộc thảo luận với nhà trường, thì chúng tôi sẳn sàng giúp đỡ bạn trong việc ấy.

Môn học giáo lý công giáo tại giáo xứ có hai loại: môn học thay thế cho những giờ học ở trường và môn học chuẩn bị lãnh nhận các Bí tích. Ở đây có danh sách các nơi, mà trong đó giáo xứ trao ban môn học. Ở một vài nơi việc học được trao ban qua nhiều thứ tiếng, và chúng tôi cố gắng cập nhật hóa tin tức đó vào đây. Thông thường thì các trẻ em và thanh thiếu niên được đón nhận vào môn học chuẩn bị lãnh nhận các Bí tích cùng thời các em cũng đang tham dự vào việc học giáo lý khác.

Nếu bạn có thắc mắc về vấn đề tổ chức môn học giáo lý, xin bạn hãy liên lạc với Trung Tâm Dạy Giáo Lý qua opetus@katolinen.fi, điện thoại 050 544 0871.

Nếu bạn đang làm đơn xin cho con em của bạn môn học giáo lý tại trường, thì bạn có thể xử dụng bản mẫu này.