Näytteillä oleva artikkeli

Korona tiedote – Information on Corona

Koulut ja Korona virus

Hallitus on nyt tehnyt odotetun päätöksen koulujen sulkemisesta. Hiippakunnan Opetusosasto on yhteydessä opetusviranomaisiin sekä vertaisyhteisöihin, ja seuraa tilannetta sekä Suomessa että opetuksen tarjoajien ratkaisuja kansainvälisesti.

Kehotamme ensisijaisesti seuraamaan opetuksenjärjestäjän (koulun) ohjeita ja olemaan yhteydessä omaan opettajaan.

Opetusosasto selvittää mahdollisuutta tarjota tukitoimia kouluopetuksen avuksi. Tiedotamme koulunkäyntiin liittyvissä kysymyksissä seuraavilla foorumeilla:

hiippakuntalehti, Fides

opetusosaston sivusto, opetus.katolinen.fi

opetusosaston Facebook, @OpetusOsasto

Voitte ottaa minuun yhteyttä opetukseen liittyvissä kysymyksissä. Olen tavoitettavissa puhelimitse päivisin, 050-5440871.

rukouksin,

Osmo Vartiainen, opetusjohtaja / Helsingin hiippakunta / katolinen kirkko Suomessa

Schools and Corona virus

The government has, as expected, made the decision for the closure of schools in Finland. The diocesan Education Department maintains a working contact with education officials and peer communities, while following the developments in Finland and decisions made internationally.

We advise families to follow the instructions given by schools and to be in contact with the teachers.

The Education Department is working on a solution to offer help in support of schoolwork. We share information concerning schooling on these forums (mostly in Finnish):

the diocesan magazine, Fides

Education Department home page, opetus.katolinen.fi

Education Department Facebook, @OpetusOsasto

You are welcome to contact me in matters regarding education. I will answer your questions by phone during working hours, 050-5440871.

God speed,

Osmo Vartiainen, director of education / Diocese of Helsinki / Catholic Church in Finland

EKUMEENINEN AAMURUKOUS TORSTAISIN HELSINGISSÄ

Yhdymme kirkon 2000-vuotiseen rukoukseen idän ja lännen perinteiden mukaan. Rukoushetken kesto on noin 20 minuuttia ja sen jälkeen on mahdollisuus kohtaamiseen aamukahvin merkeissä.

Joka torstai klo 8.30 Studium Catholicumissa, Ritarikatu 3 A, Helsinki.

Alaovi on auki, mutta avautuu sisäänpäin.

Lämpimästi tervetuloa!

Studium Catholicum, Suomen Ekumeeninen Neuvosto, Helsingin ortodoksinen seurakunta, Helsingin tuomiokirkkoseurakunta, Helsingin vapaaseurakunta, Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys.

Opetusosastolla on edustus Suomen Ekumeenisen Neuvoston Kasvatusjaostossa linkki sivulle: http://www.ekumenia.fi/tulossa/ekumeeninen_aamurukous_torstaisin_helsingissa/

Oikeus oman uskonnon opetukseen

Tarkennus kysymykseen oikeudesta oman uskonnon opetukseen.

Opetusneuvos Kati Mikkola Opetushallituksesta sekä Kaskon (ent. opetusvirasto) pedagoginen asiantuntija Tuulia Tikkanen ovat vahvistaneet, että käytäntö Helsingissä on, että yksityisessä sopimuskoulussa (lähikoulussa) oppilaana olevalla on oikeus saada katolisen uskonnon opetusta omassa tai kohtuullisen matkan päässä olevassa koulussa, sillä perusteella, että katolista opetusta on Helsingissä tarjolla (kolmen sääntö täyttyy). Tämä perustuu sopimukseen yksityisten koulutuksen järjestäjien ja kaupungin välillä.

Sopimus koskee nimenomaan yksityisiä sopimuskouluja, ei kuitenkaan kaikkia yksityisiä kouluja.

Lukioiden kohdalla tilanne on toinen, koska kaupungin lukiot järjestävät opetusta itsenäisesti riippumatta muista yksityisistä kouluista.

Lista Helsingissä toimivista yksityisistä sopimuskouluista, joilla sopimus kaupungin kanssa velvoittaa järjestämään opetuksen, vaikka koulussa ei olisi kolmea katolilaista oppilasta, jotka opetusta pyytävät.

Yksityiset sopimuskoulut Helsingissä

Apollon yhteiskoulu, Elias koulu, Helsingin Kristillinen koulu, Helsingin Suomalainen yhteiskoulu, Helsingin Uusi yhteiskoulu, Helsingin yhteislyseo, Herttoniemen yhteiskoulu, Kulosaaren yhteiskoulu, Lauttasaaren yhteiskoulu, Maunulan yhteiskoulu, Munkkiniemen yhteiskoulu, Oulunkylän yhteiskoulu, Pohjois-Haagan yhteiskoulu, Töölön yhteiskoulu.

Lista yksityiskouluista, joiden kohdalla kahdenvälinen sopimus kaupungin kanssa ei automaattisesti velvoita koulua opetuksen järjestämiseen silloin, jos koulussa olisi alle vaaditut kolme oppilasta, jotka pyytävät opetusta. Alla olevista kouluista monissa opetusta kuitenkin järjestetään.

Yksityiset ja valtion peruskoulut Helsingissä

Englantilainen koulu, Helsingin eurooppalainen koulu, Helsingin Juutalainen Yhteiskoulu, Helsingin Montessori-koulu, Helsingin normaalilyseo, Helsingin ranskalais-suomalainen koulu, Helsingin Rudolf Steiner -koulu, Helsingin Saksalainen koulu, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu, International School of Helsinki, Marjatta-koulu, Suomalais-venäläinen koulu, Valteri-koulu.

Koulut alkavat

On taas se aika vuodesta, kun pienet ja suuret koululaiset aloittavat arkisen aherruksensa opinahjoissaan. Perheiden arkirutiinit pyörähtävät käyntiin harrastuksineen ja aamuherätyksineen.

Uskonnonopetus

Lasten uskonnollinen kasvatus on ensisijaisesti vanhempien vastuulla. Lapsen kummit, yhteisöt ja seurakunnat voivat tarjota rukouksena, messuja, kerhotoimintaa ja sakramenttiopetusta. Vanhempien tehtävänä on kotikirkon ylläpitämisen lisäksi tuoda perhe oman seurakunnan messuun ja huolehtia lapsen sakramenttiopetuksen saamisesta ajallaan.

Yleensä ensikommuunio suoritetaan yhdeksän vuotiaana ja konfirmaatio 14 vuotiaana. Sakramenttiopetuksesta ja leireistä vastaavat oma seurakunta ja yhteisöt.

Suomessa uskonnonopetus on pakollinen kouluaine. Koululla on lainmukainen velvollisuus tarjota omanuskonnonopetusta tietyin ehdoin. Kun siis koulupiirissä (esim. Helsingissä) on vähintään kolme katolilaista oppilasta, joiden vanhemmat pyytävät lapselleen katolisen opetussuunnitelman mukaista uskonnonopetusta, on koulu velvollinen järjestämään opetuksen siten, ettei siitä koidu kohtuutonta haittaa kulkemisen tai muun opiskelun suhteen.

Tästä velvollisuudesta koituu paljon työtä koulujen opetuksen suunnittelussa. Suurin osa rehtoreista näkee paljon vaivaa täyttääkseen lasten tarpeen ja lain vaatimuksen perheen oman uskonnon opetuksen toteutumiseksi. On tärkeää, että myös perheet joustavat ja tulevat vastaan. Koska meitä katolilaisia on Suomessa vielä melko vähän, joutuvat lapset silloin tällöin osallistumaan uskonnontunnille eri aikaan kuin esim. luterilaiset, ja toisinaan kulkemaan toiseen kouluun opetusta varten.

Suomessa on totuttu siihen, että lapset kulkevat hyvinkin itsenäisesti kodin ja koulun lähialueilla, jo hyvin nuoresta pitäen. Siksi on tärkeää, että vanhemmat harjoittelisivat lasten kanssa kulkemista kävellen, polkupyörällä ja julkisella kulkuneuvolla. Tällä tavoin lapsen turvallisuus lisääntyy ja myös hänen elinpiirinsä kavereineen ja harrastuksineen laajenee. Kun lapsella on mukana puhelin, voi hän aina soittaa vanhemmilleen ja toisin päin.

Opetuksen järjestelyt varmistuvat kouluilla vasta syksyn mittaan. Nyt on aika varmistaa, että lapsi saa lainmukaisen omanuskonnon opetuksen. Vanhempien tulee tiedustella asiaa koulun kansliasta ja tarvittaessa vaatia, että opetus järjestetään. Kuta enemmän oppilaat käyvät katolisessa opetuksessa, sitä enemmän opetusta järjestetään ja sitä laadukkaammaksi opetusta ja opetusolosuhteita edelleen kehitetään.

Kaikissa opetukseen liittyvissä asioissa voi aina ottaa yhteyttä minuun: opetus@katolinen.fi tai 0505440871

Koululaisten siunaus

Pyhän Marian seurakunta kutsuu pääkaupunkiseudun koululaiset perheineen messuun sunnuntaina 25.8. klo 11:30 (Pyhän Marian srk. Mäntytie 2, 00270 Helsinki). Messun jälkeen toivon tapaavani koululaisten vanhempia kirkkokahveilla seurakuntasalissa!

Osmo Vartiainen Hiippakunnan opetusjohtaja

Uskonnon opetukseen ilmoittautuminen, NYT!

Opetusosaston tiedotus ilmoittautumisesta katolisen oman uskonnon opetukseen

On aika varmistaa koululaisten katolinen oman uskonnon opetus!

Vanhempien velvollisuus on varmistaa, että lapset saavat katolisen opetussuunnitelman mukaista uskonnonopetusta koulussa. Asian voi tarkistaa oman koulun rehtorilta, apulais- tai vararehtorilta, tai koulusihteeriltä.

Helsingin hiippakunnassa seurakuntalaisten uskonnon opetus eli katekeesi toteutuu seurakunnan ja opetusviranomaisen yhteistyönä. Seurakunta vastaa sakramenttiopetuksesta (ensikommuunio ja vahvistuksen sakramentti) ja opetusviranomainen vastaa lainmukaisesta uskonnonopetuksesta kouluissa.

Koulut ovat velvollisia järjestämään oppilailleen oman uskonnon opetusta silloin, kun koulupiirissä on vähintään kolme uskontokunnan edustajaa, jotka pyytävät opetusta. Koulupiiri (tai oppilaaksiottoalue) on suurin piirtein sama kuin kunta. Kun siis esimerkiksi Helsingissä on vähintään kolme katolilaista koululaista (joiden vanhemmat pyytävät katolista uskonnon opetusta), ovat kaikki Helsingin kaupungin koulut velvoitettuja lain mukaan järjestämään katolista omanuskonnonopetusta oppilaille, jotka sitä pyytävät.

Opetus voidaan järjestää joko omassa, nk. lähikoulussa, tai kohtuullisen matkan päässä sijaitsevassa toisessa koulussa, jonne lähialueen katolilaiset oppilaat tulevat yhteisopetukseen.

Koulun velvollisuudet:

  • järjestää opetus joko omalla tai lähialueen toisella koululla (pyydettäessä!)
  • etsiä lähin opetuspaikka sekä kurssille opettaja
  • tarjota matkakortti tai kuljetus toiseen kouluun, tarvittaessa
  • varmistaa matkan turvallisuus, esimerkiksi lähettämällä aikuinen avustaja alakoululaisen mukaan
  • varmistaa että opetus vastaa Katolisen oman uskonnon Opetussuunnitelmaa (OPS)

Perheen velvollisuudet:

  • pyytää katolista omanuskonnonopetusta

On ensiarvoisen tärkeää, että perhe ottaa vastuun lapsen uskonnon opetuksesta!

Vähemmistöuskonnon opetuksen järjestelyt ovat kuitenkin haastavia myös koululle. Siksi perheen on myös nähtävä vaivaa auttaakseen koulua ja omalta osaltaan joustaa järjestelyjen suhteen. Oppilas voi joutua kulkemaan toiseen kouluun ja opiskelemaan haastavissa olosuhteissa. Opetuksen tilanne kouluissa on kuitenkin parantunut merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden aikana. Opetusosasto tekee päivittäin työtä viranomaisyhteistyössä opetuksen kehittämiseksi. Mitä enemmän lapsemme ovat koulujen lainmukaisessa opetuksessa, sitä paremmin opetuksen olosuhteet ja laatu kehittyvät.

Kaikissa opetukseen liittyvissä kysymyksissä ottakaa yhteyttä hiippakunnan Opetusosastoon:

email: opetus@katolinen.fi

mob: 050 5440871

opetusjohtaja, Osmo Vartiainen

Kutsu musiikin ystäville

Hiippakuntaamme on siunattu kasvulla. Toiminta seurakuntien yhteydessä monipuolistuu ja tehtäväni puolesta saan olla kehittämässä myös Hiippakunnan musiikkielämää.
Kutsun kaikki ne muusikot sekä musiikin harrastajat ottamaan yhteyttä minuun, jotka ovat hiippakunnan yhteydessä millään tavoin, tai muuten vain toiminnasta kiinnostuneita.
Perustamme avoimen kamarimusiikkiorkesterin (työnimellä) Camerata s. Henrici.
Toiminnan tarkoitus on vahvistaa seurakuntien musiikkielämää osallistumalla liturgian musiikkiosuuksiin sekä toteuttamalla konsertteja. Suunnitelmissa on myös musiikkileiritoimintaa sekä itsenäisesti että ekumeenisessa yhteistyössä. Myös musiikin opiskelu seurakunnan yhteydessä on tarkoitus tehdä mahdolliseksi. Yhteydenotto ei vielä sido, eikä velvoita ketään mihinkään toimintaan! Toimintaa toteutetaan sekä pienissä ryhmissä, että suuremmalla kokoonpanolla. Kaikille kiinnostuneille pyrimme löytämään mahdollisuuksia osallistua oman harrastuneisuutensa ja osaamisensa tasolla. Kannustan sekä ammattimuusikoita että lapsia ja harrastajia rohkeasti ottamaan yhteyttä!
Kokoonnumme ensimmäisen kerran Helsingissä p. Henrikin seurakuntasalissa 29.9. klo 19. kamariorkesterin perustamiskokouksessa. Ymmärrettävästi muualta Suomesta osallistuminen ei ole käytännöllistä, joten riittää että minulle lähettää spostia, <opetus@katolinen.fi>. Osallistuminen kokoukseen ei myöskään velvoita itsessään mihinkään, eikä poissaolo kokouksesta estä osallistumasta toimintaan. Toivon että etenkin musiikkitoiminnan aktiivisesta kehittämisestä kiinnostuneet tulisivat paikalle, jos mahdollista.
Tavoite olisi toteuttaa konsertti Helsingissä jo keväällä 2019.
Tässä vaiheessa pyydän teiltä seuraavaa:
– välittäkää tietoa muusikko- ja musiikinharrastaja tuttavillenne ja kannustakaa mukaan toimintaan, vähintäänkin ilmoittautumaan!
– ilmoittakaa itsenne ja lapsenne sähköpostilla, <opetus@katolinen.fi> ja kertokaa viestissänne musiikkiharrastuksestanne (instrumentti sekä taso suurinpiirtein; harrastaja, ammattilainen tai ammattiopiskelija)
– tulkaa tapaamiseen 29,9, klo 19
 
yt. Osmo Vartiainen
Opetusjohtaja